Get Adobe Flash player
เข้าสู่ระบบแบบฟอร์มราชการnited
praผู้เยี่ยมชมวันนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1197
mod_vvisit_counterวานนี้5862
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้20154
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว42354
mod_vvisit_counterเดือนนี้124091
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว139314
mod_vvisit_counterรวม16746461

1: 54.198.119.26
Today: พ.ค. 22, 2561
เรามี 76 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

ในระหว่างวันที่  6-9  พฤษภาคม 2555  ณ  โรงแรมทองธารินทร์ 

ลำดับที่          ชื่อ - สกุล       ตำแหน่ง         โรงเรียน
          ปัจจุบัน  
      1 นางธานี  ลอยทะเล ครู ชุมพลวิทยาสรรค์
      2 นายนครินทร์  จินดากุล ครู ชุมพลวิทยาสรรค์
      3 นายสันติ  นามสว่าง ครู ชุมพลวิทยาสรรค์
      4 นางปราณี  นามสว่าง ครู ชุมพลวิทยาสรรค์
      5 นายศุภรณ์  ประทุมทอง ครู ชุมพลวิทยาสรรค์
      6 นายจิระศักดิ์  พูนวิเชียร ครู ชุมพลวิทยาสรรค์
      7 นายธีระศักดิ์  อาสา ครู ชุมพลวิทยาสรรค์
      8 นายภูรินทร์  รัตนศรี ครู ชุมพลวิทยาสรรค์
      9 นางเพียงหทัย  ปุยภูงา ครู ชุมพลวิทยาสรรค์
     10 นางอารัย์พร  อินทะโฉด ครู ชุมพลวิทยาสรรค์
     11 นางสุวิมล  บุญโต ครู วีรวัฒน์โยธิน
     12 นายภาณุพันธ์  ศรีวงษ์ ครู บัวเชดวิทยา
     13 นายณัฐวุฒิ  แว่นดำ ครู บัวเชดวิทยา
     14 นายวสันต์  ลาดศิลา ครู บัวเชดวิทยา
     15 นางสำราญ  โสวภาค ครู นาบัววิทยา
     16 นางรังสิมา  ดวงดี ครู นาบัววิทยา
     17 นางจารวี  เนื้อแก้ว ครู นาบัววิทยา
     18 นายสมพงษ์  เข็มทอง ครู รัตนบุรี
     19 นายสรรชัย  วรรณตรง ครู รัตนบุรี
     20 นางสุชาดา  วรรณตรง ครู รัตนบุรี
     21 นายสุริยา  สายยศ ครู รัตนบุรี
     22 นางสุปราณี  นาคงาม ครู เมืองแกพิทยาสรรค์
     23 นายธวัชชัย  มีสะอาด ครู พนมดงรักวิทยา
     24 นางบุษบา  ผุยพันธ์ ครู ปราสาทเบงวิทยา
     25 นายวชิรวิทย์  ทองอุดม ครู ปราสาทเบงวิทยา
     26 นางวรภิญญา ทองอุดม ครู ปราสาทเบงวิทยา
     27 น.ส.จรรยารัตน์  ลวดเงิน ครู สินรินทร์วิทยา
     28 นายบูรณะ  ผักไหม ครู สินรินทร์วิทยา
     29 นายธนภัทร  บันลือทรัพย์ ครู สินรินทร์วิทยา
     30 นายอรรถวิทย์  ถือกล้า ครู สินรินทร์วิทยา
     31 นางสายใจ  บูรณืเจริญ ครู สินรินทร์วิทยา
     32 นางทิพย์วรรณ  อุดมศิริพงษ์ ครู สินรินทร์วิทยา
     33 นางปิยรัตน์  ไพรสินธิ์ ครู สินรินทร์วิทยา
     34 นายอรุภพ  ดาศรี ครู สินรินทร์วิทยา
     35 นายพิมพืพงษ์  ไชยรินทร์ ครู สินรินทร์วิทยา
     36 นางทัศนีย์  เทียมสกุล ครู สินรินทร์วิทยา
     37 นางสร้อยเพชร  แก้ววิจิตร ครู สุรพินท์พิทยา
     38 นางสาวเพ็ญศรี  ยอดอินทร์ ครู สุรพินท์พิทยา
     39 นางชนิตตา  แสงสว่าง ครู สุรพินท์พิทยา
     40 นายพงษ์ธร  จันทร์โสภา ครู นาดีวิทยา
     41 นางอังคนา  สังข์น้อย ครู นาดีวิทยา
     42 นายธนากร  เรืองรอบ ครู ตานีวิทยา
      43 นายธะรวัฒน์  สุระศร ครู ตานีวิทยา
     44 นางจันทร์ทา  สังโสมา ครู ตานีวิทยา
     45 น.ส.กาญจนา  สายวิเศษ ครู ตานีวิทยา
     46 นางรุ่งศรี  สิทธิยศ ครู ตานีวิทยา
     47 น.ส.รุ่งแสง  ศรีตัมภวา ครู ตานีวิทยา
     48 นายบรรจง  สดสี ครู ตานีวิทยา
     49 นางสุภาวดี  ชาวดง ครู พนมดงรักวิทยา
     50 นางเบ็ญจวรรณ  บุญอาจ ครู รัตนบุรี
     51 นายอนันต์  ชาตะศิริ ครู รัตนบุรี
     52 นายชยพล  พองนวล ครู รัตนบุรี
     53 นายสุทธิพงศ์  ภิรมย์ตระกูล ครู รัตนบุรี
     54 นางศรีสุดา  ชาตะศิริ ครู รัตนบุรี
     55 นางสุณิตา   เรียงไธสง ครู รัตนบุรี
     56 นายศิริพงษ์  นึกชอบ ครู สิรินธร
     57 น.ส.เสาวลักษณ์  เนื้อทอง ครู สิรินธร
     58 น.ส.พรระวี  บุญสุยา ครู สิรินธร
     59 น.ส.นิตยา  จินดาศรี ครู สิรินธร
     60 นางสายสุนีย์  สมทรัพย์ ครู สิรินธร
     61 นางสุทธิลักษณ์  สมใจหว้า ครู สิรินธร
     62 นายชาญ  จิรัฐติกาลกุลเวท ครู สิรินธร
     63 นางรัชนี  มุ่งเจริญพร ครู สิรินธร
     64 นางอัจฉรา  นาคสด ครู บุแกรงวิทยา
     65 นางยุพาพิน ช่วยวัฒนะ ครู รัตนบุรี
     66 นายชัยณรงค์  ลอยประโคน ครู หนองแวงพิทยาคม
     67 ว่าที่ ร.ท.พิสิษฐ์  แวงสันเทียะ ครู สุรพินท์พิทยา
     68 นางศรีอุษา  จันทเขต ครู สุรพินท์พิทยา
     69 นางรัตนพรรณ  สุขสวัสดิ์ ครู สุรพินท์พิทยา
     70 นางปภังกร  นาเมืองรัษ์ ครู สุรินทร์พิทยาคม
     71 นางสมควร ชัยเฉลียว ครู พญารามวิทยา
     72 นายสุรนนท์  เรืองไกล ครู พญารามวิทยา
     73 นางรัศมี  มีพร้อม ครู พญารามวิทยา
     74 นายจำรูญ  สุขอุ้ม ครู สังขะ
     75 นางสุภาภรณ์  สุขจิต ครู สังขะ
     76 นางราตรี  พาหา ครู สังขะ
     77 นางปาณิตา  ละอุ่น ครู สังขะ
     78 นางชริกา  อุรารื่น ครู สังขะ

         

 

แผนที่โรงเรียนในสังกัด