Get Adobe Flash player

เข้าสู่ระบบแบบฟอร์มราชการ
nited
praผู้เยี่ยมชมวันนี้

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3451
mod_vvisit_counterวานนี้1889
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้5340
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว24979
mod_vvisit_counterเดือนนี้99524
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว104261
mod_vvisit_counterรวม23043191

1: 3.239.236.140
Today: ม.ค. 25, 2564
เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และ      
มีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

6. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  Technology) เพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0

แผนที่โรงเรียนในสังกัด