ดาวน์โหลด PPT คาราวานนิเทศ+PLC+ประชุมศูนย์สาระฯ+ทีมนิเทศ

คลิก

ที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 คาราวานนิเทศ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ คลิก
2. ประชุมพัฒนาผู้นิเทศภายใน คลิก
3. ประชุมศูนย์กลุ่มสาระจัดทำตัวชี้วัด คลิก
4. ประชุม PLC โรงเรียนขนาดเล็ก คลิก
5. ตัวชี้วัดที่ควรรูและต้องรู้ คลิก
6. แผนการนิเทศภาคเรียนที่ 1 / 2560 คลิก
7. PLC กับการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (วิไลวรรณ เหมือนชาติ) คลิก
8 เครื่องมือนิเทศติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา 2/2560 คลิก
9 บทคัดย่องานวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา คลิก
10
รายงานการสังเคราะห์เอกสาร SAR 2559 คลิก
11 รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก
12 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก
13 รายงานผลการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2560 คลิก
14 รายงานการสังเคราะห์รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 คลิก