ประชาสัมพันธ์การประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATHON ๒o๑๙”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ "OBEC HACKATHON 2019" ภายใต้หัวข้อ "APPS FOR THAILAND 4.0" เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แสดงศักยภาพในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ (รายละเอียดดังแนบ)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25620129_105723_3184.pdf)หนังสือ สพฐ.หนังสือ สพฐ.196 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (การประกวดแอปพลิเคชั่น.pdf)หนังสือ สพม.๓๓หนังสือ สพม.๓๓96 Kb