แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

หนังสือและคำสั่งได้ส่งให้โรงเรียนต่าง ๆ แล้วในช่องรับหนังสือของแต่ละโรงเรียน