ผลการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาค ประจำปี 2559