คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนฯ กรณีตำแหน่งว่าง (12 อัตรา)