การจัดจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท)