จุดเน้นการดำเนินงานของ สพม.33 ปีงบประมาณ 2559

จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  มี 3 ด้าน  12  ข้อ  ดังนี้

ด้านที่ 1  ด้านผู้เรียน

1. มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร  คุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลัก ( O-NET ชั้น ม.3 และชั้น ม.6 ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

3. สามารถอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้

4. มีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ

5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และภาษาเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างน้อย 2 ภาษา

ด้านที่ 2  ด้านครูและบุคลากร

6. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมืออาชีพ

ด้านที่ 3  ด้านการบริหารจัดการ

7. ส่งเสริม  สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

8. สร้างความเข้มแข็งระบบการนิเทศภายในให้สถานศึกษา

9. ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งและยั่งยืน

10. ส่งเสริม  สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อบริหารจัดการและการเรียนรู้ ( DLIT )

11. สร้างเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

12. การสร้างเครือข่าย  และการมีส่วนร่วมในการจักการศึกษา