ขอเชิญร่วมงานและส่งนักเรียนเข้าประกวดในงานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2554 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้