ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเืพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์