ช่องทางรับข้อร้องเรียน

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดช่องทางรับข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็น ตอบข้อซักถามและข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ผ่าน ๔ ช่องทาง รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25621016_105010_1059.pdf)หนังสือ สป.ศธ.หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวง ศธ.430 Kb