ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กระทรวงศึ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพม.33 ตอบแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำผลการสำรวจมาเป็นข้อมูลสารสนเทศเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการวางแผนบริหารและดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่ https://survey-debt.otepc.go.th หรือสแกนผ่าน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (25621016_153515_4056.pdf)หนังสือ สป.ศธ.แจ้งสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3366 Kb