พันธกิจ (MISSION)

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

2. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

4. ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารจัดการตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

6. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา  ให้มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามหลักธรรมาภิบาล

7. การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ได้ตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา