เป้าประสงค์หลัก (GOALS)

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ  และลดความเหลื่อมล้ำ

2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่งตามหลักพหุปัญญา    มีทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน  และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อย่างมืออาชีพ

4. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีคุณภาพได้ระดับมาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ   และการจัดการเรียนการสอนตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล